20181027 Celebrate the Diwali Festival

20181027 Celebrate the Diwali Festival

20181027 A recycling station is closing

20181027 A recycling station is closing

20181027 Lauching the 1013 campaign

20181027 Lauching the 1013 campaign

20181027 Vegetarian lunch for the festival

20181027 Vegetarian lunch for the festival

【靜思妙蓮華】20151106 – 恭敬供養 長養善根 – 第691集

【靜思妙蓮華】20151106 – 恭敬供養 長養善根 – 第691集

菩薩願常恭敬供養 一切諸佛深信愛樂 供養:對上親近 奉事尊敬 對下含有同情 憐惜愛護 經文《法華經譬喻品第三》 若有聞者 隨喜頂受 當知是人 阿惟越致 若有信受 此經法者 是人已曾 見過去佛 經文《法華經譬喻品第三》 恭敬供養 亦聞是法 若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝 及比丘僧 并諸菩薩 明供養一切諸佛 由昔曾聞 過去佛 供養受教獲法益 恭敬供養: 謙遜恭敬 聞法信受以行供養 供養:奉養之意 對上:親近、奉事、尊敬 對下: 同理情誼 憐惜愍念 愛心護念 若人有能 信汝所說 如能信受 依教奉行 長養善根 可見信與不信 乃轉凡成聖的關鍵 亦為可說不可說 本經的前提 則為見我 亦見於汝 及比丘僧 并諸菩薩:見我及比丘菩薩 言佛僧二寶 明一言讚歎 信汝所說 親見一會 未來益也 […]

20181024 Torrential rain caused massive landslides

20181024 Torrential rain caused massive landslides

【證嚴法師說故事】20181028 – 五世母親

【證嚴法師說故事】20181028 – 五世母親

有一個兒童,年紀才七歲而已,一直在思考生命是怎麼來的,將來是要如何去?有一天,向他的母親請求,希望能讓他去求法。孩子求得一位明師後,在深山裡修行非常用功,師父說的話,句句都用心聽進去,深深去思考。過了幾年後,童子在打坐時,在定中能夠看到自己的五個母親,與五世的生死。 (12150136)

【唐朝小栗子】20181028 – 價值連城

【唐朝小栗子】20181028 – 價值連城

去栗子娘房間拿指甲刀,不小心摔斷了栗子娘的玉鐲,小栗子發現玉鐲很值錢,很重要,方丈說和氏璧的故事,小栗子充滿罪惡感,問方丈該怎麼辦,方丈勸誠實的說出來是最好的方法。 (03970594)

【證嚴上人衲履足跡】20181027 – 教愛解苦.以慧共行

【證嚴上人衲履足跡】20181027 – 教愛解苦.以慧共行

慈濟人以慈悲喜捨的精神,在世界各地救助苦難、膚慰心靈,幫助的同時,也讓受助者了解,給予的物資是來自全球的愛心,鼓勵他們以善消弭災難,轉變為手心向下的助人者。 上人讚歎志工救度苦難眾生,無論過程中面對多少困難,都不說「辛苦」,而是由衷地表示「幸福」。 愛的力量,可以撫平不安的心靈;慈悲的力量,更能化解世間災厄。人生不論貧富,社會能祥和,人人能平安,才是最幸福的。 在娑婆世界,想要淨化人心 祥和社會,必須廣招人間菩薩,才有足夠的力量。 上人勉示慈濟人承擔重任,啟發愛心,接引人人接觸法理,消除無明 改變習氣,對家庭 對社會有益,這就是人間菩薩大招生的用意。 上人期勉大家用心聞法,將道理應用於生活中,面對人事,心靈就不會有煩惱,與人相處要運用四攝法,布施、愛語、利行、同事,以感恩、尊重、愛,合和互協成就利益人群的好事,發揮人生良能,成為人間的好模範。 (00501048)